خانهمدیریتادراک (Perception)

ادراک (Perception)

ادراک (Perception)

فرایندی است که به کمک آن، به محیط خود معنا می دهیم. به بیان دیگر:
ادراک فرآیند نسبت دادن یه سوژه (Subject) ذهنی متناظر به یک آبژه (Object) عینی است.

❗️ادراک و احساس بر روی هم اثر می گذارند اما مستقل از یکدیگرند.

🔹 احساس: دریافت اطلاعات از محیط توسط حواس ۵ گانه
🔹 ادراک: تفسیر و معنابخشی به اطلاعات دریافتی (احساس شده)
🔹 شناخت (Cognition): در ادامه تکامل ادراک، به شناخت و آگاهی می رسیم.
یعنی علاوه بر خلق و نگهداری یک تصویر درونی (Internal Representation) از دنیای بیرونی (External Presentation)، می توانیم به لایه های انتزاعی (Abstract) بالاتر نیز دست یابیم و بدون دریافت از محیط، با ساخت مفاهیم ذهنی (مثل صداقت، همدلی، وفا، …)، به شناخت بهتری از زندگی برسیم. وحی و شهود (Intuition) نیز در تکمیل شناخت انسان، تاثیر گذار بوده اند.
یکی از بزرگترین دستاوردهای شناختی انسان، زبان (ابزار ارتباط کلامی) بوده است.

❗️هر موجودی که امکان شرطی سازی (Conditioning) برایش فراهم باشد، دارای حداقل توانایی شناختی است.

عوامل موثر بر ادراک
▪️فرستنده پیام
▪️گیرنده (مخاطب) پیام
▪️محیط

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید