اصل Winner’s Curse

اصل Winner’s Curse

در مذاکره برنده شدی ولی به دلیل زیاده از حد امتیاز دادن، ناراضی هستی.
بیش از حد امتیاز دادن و محبت کردن از آفات مذاکره است:
درشتی و نرمی به هم در به است، چو فاصد که جراح و مرهم نه است.
لطف مکرر به حق مسلم تبدیل می شود.
نیکی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند.

🔺 منابع مطالعه در حوزه مذاکره:
▪️اصلی ترین منبع از Lewicki
▪️استفاده از تئوری بازی ها در مذاکره اثر Howard Raiffa
▪️گفتگوهای دشوار اثر Susan Scott

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید