خانهمذاکره و سخنرانیاقدام های اقناعی (Persuation)

اقدام های اقناعی (Persuation)

اقدام های اقناعی (Persuation)

ما انسان ها همواره در معرض متقاعدسازی دیگران قرار داریم تا چیزی را باور کنیم یا کاری را انجام دهیم. تبلیغات، اخبار، مقاله ها، سخنرانی های کاندیداتوری سیاسی، … از این دست هستند. به طور کلی می توان:
▪️استدلال ها
▪️مغالطه ها و
▪️خطابه ها
را دسته های کلی اقدامات اقناعی دانست.

بر همین اساس، یکی از توانایی هایی که شاید هر انسانی بدان نیاز داشته باشد این است که کوشش های اقناعی را بشناسد و انواع آن را از هم تمیز دهد تا بتواند به آن ها واکنش مناسب نشان دهد: برخی را بپذیرد، برخی را رد کند، و برخی را معلق بگذارد (نه بپذیرد و نه رد کند).

درضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که تقریباً هیچ کوشش اقناعی ای خالص نیست. کمتر کوشش اقناعی ای را می توان یافت که صرفاً استدلالی یا صرفاً خطابه ای باشد. کاری که ما باید انجام دهیم این است که تا حد امکان، جنبه های استدلالیِ کوشش اقناعی را از جنبه های خطابه ای تفکیک کنیم و بکوشیم تاثیر جنبه های خطابه ای بر خودمان را به حداقل برسانیم.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید