خانهتوسعه فردیتفکر سیستمی (Systems Thinking)

تفکر سیستمی (Systems Thinking)

تفکر سیستمی (Systems Thinking)

پیشتر در خصوص مفهوم تفکر سیستمی نوشته ام. برای درک بهتر این مفهوم مناسب است که به ویژگی های اصلی چنین تفکری اشاره نمایم:
▪️تفاوت قائل شدن بین رویداد و روند و اهمیت بیشتری به روندها دادن
▪️منفعت شخصی را در انتفاع جمع (کل سیستم) دیدن
▪️پرهیز از سطحی نگری و ارائه راهکار با توجه به محدوده اثر و افق زمانی
▪️نگرش طویل مدت
▪️باور به این مهم که تحلیل مستقل از محیط (Context) نیست

🔺 بزرگان نامدار این حوزه
– راسل ایکاف (Russell L. Ackoff)، استاد فقید مدرسه کسب و کار وارتون
– پیتر سنگه (Peter M. Senge)، مولف کتاب “پنجمین فرمان” و تئورسین “سازمان های یادگیرنده”

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید