خانهتوسعه فردیدرجه رشد و توسعه یافتگی من

درجه رشد و توسعه یافتگی من

درجه رشد و توسعه یافتگی من

۱- فهم: دیگران را درک می کنم
۲- تفاهم: توانایی تحمل تفاوت ها را دارم
۳- هم افزایی: از تفاوت ها بهره برداری مثبت می کنم

برچسب ها
امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید