خانهروانشناسی کسب و کارعلوم شناختی (Cognitive Science)

علوم شناختی (Cognitive Science)

علوم شناختی (Cognitive Science)

علوم شناختی (Cognitive Science) یکی از دانش های نوین است که در کنار نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات، مجموعه دانش های همگرا که NBIC نام گرفته اند را تشکیل می دهد.

🔺 روانشناسی، علوم اعصاب، زبان شناسی، انسان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن از زیرمجموعه های این علم می باشند.

🔺 موسسات پژوهشی شاغل در این حوزه تلاش دارند تا رازهای بزرگترین سرمایه آدمی یعنی مغز (Brain) و ذهن (Mind) را کشف کنند و کارکردهای آن را بشناسند.

🔺 در سال های اخیر، علوم اعصاب با همراهی روانشناسی (شناختی، رفتاری، اجتماعی)، به یاری اقتصاد آمده تا تحلیل و فهم آن را سهل تر و به واقعیت نزدیک تر نماید و بدین طریق از تلاقی این علوم، اقتصاد عصبی و اقتصاد رفتاری متولد شد:

Economics + Psychology = Behavioral Economics

NeuroScience + BE = NeuroEconomics

🔺 بازاریابی عصبی (NeuroMarketing)، تصمیم گیری، تئوری بازی ها، خریدشناسی، مهندسی (یا معماری) رفتار و … از مباحث مطروحه در این رشته نوپا و جذاب هستند.
مطالعه مباحث NLP و روانشناسی تحلیلی (یونگی) نیز در این راستا می تواند جذاب و یاری رسان باشد.

💢 نامداران این حوزه:
Daniel Kahneman, Amos Tversky, Daniel Areily, Colin Camerer, Richard Thaler, Ale Smidts

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید