خانهمدیریتافراد نوآور، خلاق به دنیا می آیند؟

افراد نوآور، خلاق به دنیا می آیند؟

افراد نوآور، خلاق به دنیا می آیند؟

☑️ تحقیقات دانشگاه هاروارد که به تازگی در کتابی تحت عنوان DNA فرد نوآور (The Innovator’s DNA) منتشر شده، نشان می دهد که %۳۰ از نوآوری به ژن فرد باز می گردد و %۷۰ دیگر قابل یادگیری است.

☑️ در این کتاب محققان پیشنهاد می کنند که برای نوآور بودن باید تمرکز ما روی یادگیری پنج مهارت باشد:

• پیوندسازی (Associating)
• سوال پرسیدن (Questioning)
• مشاهده کردن (Observing)
• شبکه سازی (Networking)
• آزمایش کردن (Experimenting)

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید