خانهمدیریتمدل (Model)

مدل (Model)

مدل (Model)

مدل، شکل ساده شده ای از دنیای اطراف ماست. هدف مدلسازی، شناخت بهتر و سهل تر پدیده های جهان است.
مدل نقشه ای از واقعیت است و نه خود واقعیت. به قول جورج باکس (آماردان بریتانیایی):
همه مدل ها غلط هستند. اما بعضی از آن ها مفیدند.

❗️مدل ها تاریخ مصرف دارند. رشد می کنند و بالغ می شوند.

مثال: قوانین نیوتن، مدل ساده شده ای از قوانین واقعا پیچیده حاکم بر هستی هستند.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید