مغالطه (Fallacy)

مغالطه (Fallacy)

“مغالطه” یکی از مفاهیم‌ مهم زندگی انسان است زیرا بخش بزرگی از اندیشیدن انسان، خودفریبی یا دیگرفریبی است. انسان در حالت طبیعی به سمت حقیقت حرکت نمی کند و حتی دوستدار حقیقت نیست. خودش را دوست می دارد و چیزهایی را که به او خدمت می کنند و او را بهتر از آنچه هست نشان می دهند و خواسته هایش را برآورده می کنند. چیزهایی را دوست می دارد که عوامل تهدید‌کننده او را شناسایی و نابود می کنند.
وقتی با دقت به رفتارها و تصمیم های انسان ها نگاه می کنیم به آسانی متوجه می شویم که در زندگی انسان ها حقانیت محلی از اعراب ندارد. اینکه حق با کیست اهمیتی ندارد، مهم این است که چه کسی برنده است. برخی افراد، صاحب قدرت‌ (در شکل ثروت، دارایی، یا سلاح) هستند و همان‌ افراد مشخص می کنند کدام حقیقت در بوق و کرنا شود و به گوش همه‌ جهانیان رسانده شود و کدام حقیقت به تمسخر گرفته شود، مسکوت بماند، یا سرکوب شود. رسانه های همگانی جهان جریانی بی وقفه و خفه کننده از پیام تولید می کنند که پیوسته حقیقت را در پای “پیچش” قربانی می کند. وقتی به عمق امور راه می یابیم متوجه می شویم که در جهان ما واژه های «”ارتباطات” و “فریب” تقریباً مترادف اند.
دستیابی به بینش و ابزارهای فکری برای گریز از چنین فریب هایی، هدف نهایی مطالعه‌ مغالطه هاست.

منبع: مقدمه کتاب مغالطه های پرکاربرد

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید