خانهمدیریتمن در کجا کاراتر هستم؟

من در کجا کاراتر هستم؟

من در کجا کاراتر هستم؟

بعضی از افراد در جایگاه اعضای گروه بهتر عمل می کنند.
بعضی دیگر در تنهایی عملکرد بهتری دارند.
بعضی در مربی گری استعداد خاصی دارند، اما بعضی در جایگاه مربی بی کفایت اند.

پرسش ضروری دیگر این است که، آیا در نقش تصمیم گیرنده کارایی بیشتری دارم یا در جایگاه مشاور؟

تعداد زیادی از افراد در جایگاه مشاور بهترین عملکرد را دارند، اما نمی توانند مسئولیت و فشار تصمیم گیری را تحمل کنند.
در مقابل تعداد زیادی از افراد، به مشاور نیاز دارند تا آنان را به تفکر وا دارد، آنگاه می توانند تصمیم بگیرند و به سرعت و با اعتماد به نفس و شجاعت، بر اساس آن عمل کنند.

💥 به همین دلیل هست که وقتی فردی شماره ۲ در سازمان ارتقاء می گیرد و به جایگاه شماره ۱ می رسد شکست می خورد.

بالاترین جایگاه به فردی تصمیم گیرنده احتیاج دارد.

❇️ تصمیم گیرندگان مقتدر، فردی مورد اعتماد را در مقام مشاور و در جایگاه شماره ۲ سازمان قرار می دهند و در این شرایط است که فرد شماره ۱ و ۲ بهترین عملکرد را دارند.

فرد شماره ۲ در جایگاه شماره ۱ موفق نمی شود. او می داند چه تصمیمی باید بگیرد ولی نمی تواند مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.

منبع: پیتر دراکر، کتاب مدیریت خود، انتشارات هاروارد

برچسب ها
امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید