خانهمدیریتموج چهارم

موج چهارم

موج چهارم

نگاهی گذرا به موج های سه گانه ای که آلوین تافلر از عصر کشاورزی و صنعتی و فرا صنعتی توصیف می کند چند نکته در خور تامل را به ذهن متبادر می سازد:

♲ موج ها یا دوره های اول و دوم تنها دارای یک نام بودند:
عصر کشاورزی و عصر صنعتی. این وحدت نامگذاری گویای عدم تنوع و ثبات و پیش بینی پذیری آنست.

♲ طول مدت هر دوره کوتاه تر از دوره قبلی است. این واقعیت نیز به معنای آنست که تغییر همواره در حال شدت گرفتن است.

♲ موج سوم (فرا صنعتی)نام های دیگری مانند عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر مدیریت، عصر دانش، … دارد که بیانگر تنوع (diversity) و سرشت غیر خطی آنست.

♲ در موج های اول و دوم، پارادایم های تولید ثروت و فناوری، مبتنی بر محدودیت منابع، بازار و رقابت بود. درحالی که موج سوم خلق ثروت را بر پایه دانش قرار می دهد که به دلیل فراتر رفتن از محدودیت منابع، موجب خلق پارادایمی تازه می شود.

⚛ موج چهارم
اینک تافلر و موج سوم آرام گرفته اند و در اقیانوس خروشان حیات بشر موج تازه ای شکل گرفته است:
عصر مجازی (Virtual Age)، عصر سایبرنتیک، عصر فناوری های همگرا شده. به نظر می رسد در این عصر مانند فیلم ماتریکس، نوعی زندگی مجازی و موازی با زندگی پیشین خود داریم. اینک همه ما، بیت ها و بایت های زندگی شبکه ای تازه ای هستیم. گسترش روابط و کوچکتر شدن جهان از جمله دستاوردهای این عصر است.

منبع: دکتر سعید خزائی

▪️پی نوشت:
موج چهارم را، عصر مفهوم پردازی و عصر معنا هم نامیده اند.
همچنین آلوین تافلر یکی از ویژگی های اصلی تحولات موج سومی را بازگشت برخی عناصر جذاب موج اول می داند: خانواده و عاطفه.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید