خانهمدیریتمدیریت پروژه

مدیریت پروژه

(MC: Management Contracting) 🔹 روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه (معمولا پروژه های صنعتی بزرگ) را بر عهده بگیرد. این در شرایطی است که کارفرما بدلیل کمبود نیروی انسانی یا کمبود تخصص نتواند