خانهمذاکره و سخنرانی

مذاکره و سخنرانی

"مغالطه" یکی از مفاهیم‌ مهم زندگی انسان است زیرا بخش بزرگی از اندیشیدن انسان، خودفریبی یا دیگرفریبی است. انسان در حالت طبیعی به سمت حقیقت حرکت نمی کند و حتی دوستدار حقیقت نیست. خودش را دوست می دارد و چیزهایی را که به او خدمت

به صنعت های برهان، جدل، خطابه، شعر، و مغالطه گفته می شود. آشنایی با این صنایع برای کسی که می خواهد به سنجشگرانه اندیشی یا همان تفکر انتقادی (Critical Thinking) مجهز شود ضروریست: 1⃣ برهان یا استدلال (Argument) قیاسی است که مقدمات آن منحصراً از قضایای یقینی

💢مذاکره کننده غیرحرفه ای یا در برابر جواب منفی پا پس می کشد و تسلیم می شود یا برای تبدیل پاسخ منفی به پاسخ مثبت عجله می کند و یا دست به اصرار و پافشاری می زند و حرف های تکراری به زبان می آورد. مذاکره